Chứng chỉ ứng dụng CNTT

LT THNC K06

Số lượng: 10/25
Học phí: 1.500.000
Thời gian học: Tối 2,4,6 (17g30 - 20g30)
Khai giảng: 24/02/2020

Online_UDCNTT_NC

Luyện thi UDCNTT Nâng Cao

Số lượng: 0/100
Học phí: 1.050.000
Thời gian học: Tự chọn
Khai giảng: 01/03/2020