Chứng chỉ ứng dụng CNTT

LT THCB K1

Số lượng: 12/20
Học phí: 1.500.000
Thời gian học: 2,4,6 (17g30 - 19g45)
Khai giảng: 29/06/2020

LT THNC K10

Số lượng: 4/20
Học phí: 1.500.000
Thời gian học: Tự chọn (Thứ 2 - 6)
Khai giảng: 29/06/2020