Nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học đến tháng 12/2019

5/5/2020 9:59:02 AM


Đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học các kỳ thi đến tháng 12/2019. Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND

*Lưu ý: Chứng chỉ Không được nhận thay người khác.