Nhận chứng chỉ Tin học tháng 5, 6/2019

10/11/2019 3:08:48 PM


Hiện đã có chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 12/5/2019 và 16/6/2019. Mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên khi đến nhận